กองการศึกษา

บุคลากร

หัวหน้ากองการศึกษา

 น.ส.สมบัติ ดาเกลี้ยง

ครู คศ.1

น.ส.รัดดาวรรณ ดาเกลี้ยง

ครู คศ.1

น.ส.ขวัญเรือน   ชัยสิทธิ์

 ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อัมราพร   บรรจงจิตร

 ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วารุณี   ศรีนรคุตร

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สุรินทร   พาลสงวน

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สมคิด   สว่างจิตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ศิริขวัญ    จูจันทร์

 คนงานทั่วไป

น.ส.จอน   ปานสุข

 จ้างเหมาบริการ

นางบุญเลี้ยง    เสือปรางค์

จ้างเหมาบริการ

 

วีระชัย   มีมากบาง

ภารโรง

 

 

บทบาทและหน้าที่

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองปล้อง

          กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน มีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

          ๑. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านวิชาการการศึกษา ควบคุม ดูแล การจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง) อนุบาล ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ภารกิจการรับถ่ายโอนโรงเรียน งานระบบสารสนเทศกองการศึกษาฯ การติดตามวิเคราะห์ประเมินผลทางการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านการศึกษา เช่น ปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อนุบาล ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบ ส่งเสริมงานกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์กีฬา ลานกีฬาต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาอื่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กรณีได้รับการถ่ายโอนโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีมาตรฐาน ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านวิชาการการศึกษาปฐมวัย ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ ส่งเสริมงานวางแผนและส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมและกิจกรรมเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กให้เหมาะสมถูกต้องตามาตรฐาน และตัวชี้วัด ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ การจัดการด้านโภชนาการ อาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการบริหารงานศูนย์เด็กเล็กให้เหมาะสมถูกต้องตามาตรฐานตัวชี้วัดและมีความปลอดภัย จัดเตรียมแผนปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย