กองคลัง

บุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ถาวร สุทนต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สาริณี    สีลาพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางภัทราพร   สุทธิประภา

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ธนพร ยังนุสสะ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางกฤษณา   ปิ่นแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินสำนักงานเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ      ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของสำนักงานเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
  – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  – งานเก็บรักษาเงิน
  – งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
  – งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานการบัญชี
  – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
  – งานงบการเงินและงบทดลอง
  – งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
  – งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
  – งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
  – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  – งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
  – งานตรวจสอบและประเมินภาษี
  – งานการนำส่งเงินรายได้
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  – งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
  – งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
  – งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
  – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย