กองช่าง

บุคลากร

นายวัชรพงษ์   พูลคล้าย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายณัฐพล   เมฑา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจักรพันธ์    บุญศิริ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฉลอง   สิงห์เถื่อน

พนักงานขับรถยนต์

นายสนม   อินทร์จุ้ย

พนักงานขับรถยนต์

นายมงคล   อินตา

คนงานทั่วไป

นายสมจิตร   ยังนุสสะ

คนงานทั่วไป

นายประหยัด    โพธิ์สุริยา

ยาม

น.ส.ทวี    อิ่มสุวรรณ 

ภารโรง

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงสร้างสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อจ่ายเบิกเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล

เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจ ทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูล และสถิติ งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยจะสานต่องานที่คงค้าง และยังไมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยจะได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเพียงพอโดยดำเนินการ ดังนี้

  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขาพนมกาว-หนองจิกเภา) หมู่ที่ 4
  2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองคต-หนองนาดำ) หมู่ที่ 6
  3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองจิกเภา-เขาพนมกาว) หมู่ที่ 8
  4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกขวาง-เนินยาว) หมู่ที่ 9
  5. จัดตั้งงบค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงดินและสิ่งก่อสร้าง
  6. จัดตั้งงบอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ติดไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านให้ครบครอบคลุมทั้งตำบล
  7. จัดตั้งงบอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร