กองสวัสดิการสังคม

บุคลากร

 นางบุษรินทร์   แตงเส็ง

หัวหนาฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 น.ส.สุรีย์พร   บุญคลี่

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 น.ส.กลิ่นร่ำ    คำบุญมา

จ้างเหมาบริการ

บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการและสังคม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในงานพัฒนาชุมชน 

1.1.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนิน ชีวิตในครอบครัว
5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
2) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
4) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
5) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
6) งานปรสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
7) งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3) งานจัดระเบียบชุมชน
4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน
5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสารบรรณ
2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล.  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล.
4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5) งานสาธารณกุศลของเทศบาล. และของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล.
9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12) งานสวัสดิการต่างๆ
13) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย