กองแผน

บุคลากร

 จ.ส.ท.สานิตย์ สามัญเขตกิจ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ