การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็งของตำบล (S-Strengths)

 • พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร
 • เป็นแหล่งผลิตข้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพ
 • เส้นทางคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก
 • ประชาชนส่วนใหญ่ขยันขันแข็งทำมาหากิน ไม่ต้องจ้างแรงงานอื่น
 • ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 • หมู่บ้านปลอดยาเสพติด และไม่มีอาชญากรรม
 • ความพร้อมในเรื่องเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงทำการเกษตร
 • ประชาชนประกอบอาชีพเสริมหลากหลายอาชีพ
 • มีหน่วยงานราชการคอยช่วยเหลือบริการใกล้ชิดประชาชน

จุดอ่อนของตำบล (W-Weaknesses)

 • พื้นที่แห้งแล้งซ้ำซาก ยาวนาน
 • ขาดแคลนแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
 • การประกอบอาชีพทางการเกษตรใช้ต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตน้อย
 • ประชาชนมีรายได้น้อย และมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ
 • ค่านิยมการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
 • ประชาชนติดกับการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และวัฒนธรรมนิยม
 • ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ขาดความร่วมมือและความสามัคคีในเรื่องการพัฒนาและทำกิจกรรม
 • ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนน้ำอุปโภค และน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
 • ชุมชนขาดพลังขับเคลื่อนการพัฒนา การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • กระบวนการของกลุ่ม องค์กร กองทุนชุมชนไม่เข้มแข็ง

โอกาสทางสภาพแวดล้อมของตำบล(O-Opportunities)

 • นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำและเรื่องการปลูกข้าวคุณภาพ
 • นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคเกษตร
 • แนวโน้มทิศทางผลผลิตทางการเกษตรขยายตัว/ราคาผลผลิตจะดีขึ้น
 • กระแสสังคม การผลิตข้าวปลอดสารพิษ การบริโภคข้าวปลอดสารพิษ
 • การให้ความสำคัญต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
 • นโยบายรัฐบาลการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
 • กระแสการสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ

อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมของตำบล(T-Threats)

 • สภาพอากาศ ฝน น้ำ โรคระบาดพืช คาดเดายากไม่แน่นอน
 • สถานการณ์การผลิตข้าวของโลกคาดการยาก การแข่งขันสูง
 • การกำหนดราคา การแทรกแซง การควบคุมราคาสินค้าทางการเกษตรของรัฐบาล
 • โครงการประกันราคา จำนำผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาล
 • การส่งเสริมการส่งออกและใช้สินค้าทางการเกษตรไทยของรัฐบาล
 • โครงการช่วยเหลือต่างจากทางภาครัฐ การแก้ปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาล
 • การบริหารและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาจากรัฐบาลไม่เพียงพอ
 • มาตรการช่วยเหลือของรัฐไม่ชัดเจนแน่นอน  หน่วยรับผิดชอบดำเนินการล่าช้า
 • ต้นทุนทางการเกษตรมีแนวโน้มจะสูงขึ้นตลอดเวลา
 • การส่งเสริมความรู้ เทคนิคเฉพาะทางการประกอบอาชีพ
 • ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาที่ไม่เป็นระบบ
 • การส่งเสริมภาครัฐ  ขาดข้อมูลเชิงรุก  ล้มเหลวตลอดทุกกิจกรรมที่ส่งเสริม
 • การป้องกัน การเกิด การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
โครงสร้างพื้นฐาน ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน – แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค – ในเขตเทศบาล – ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด – ไฟฟ้า – ทางและที่สาธารณะในเขตเทศบาล – ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ – เส้นทางคมนาคม – เส้นทางคมนาคม

ที่เป็นสาธารณะ

และประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ

– มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

 

สาธารณสุข มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ – ด้านสาธารณสุข – ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่โรคระบาด  โรคติดต่อ
ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี – ด้านสาธารณสุข – ประชาชนในเขตเทศบาลที่อายุ 35  ขึ้นไป – ประชาชน

ที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน

ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน – ด้านสาธารณสุข – ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย – ผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวาน ความดัน ลดลง

 

เศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ – ด้านพาณิชย์ – เกษตรกรในพื้นที่ – ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น ตลาดรับซื้อมีเพียง ราคายุติธรรม
ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง – ด้านพาณิชย์ – ประชาชนในพื้นที่ – ราคาสินค้าอุปโภค และบริโภค เป็นธรรม