ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหนองปล้อง เดิมกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2539 ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองปล้อง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551)

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง ตั้งอยู่ ณ บริเวณ หมู่ 7 บ้านตลาดใหม่ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ระยะทาง 12 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ระยะทาง 30 กิโลเมตร

เทศบาลหนองปล้อง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250  ไร่  แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 28,933 ไร่  และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 850 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลาดเอียงจากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทางทิศใต้เป็นที่ดอนสูง ฤดูฝนมักมีน้ำหลากจากตำบลข้างเคียงไหล่บ่าท่วมพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลหนองปล้อง ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย ช่วงปลายฤดูฝนพื้นที่ทางทิศใต้มักแห้งแล้งเร็วกว่าปกติ สภาพทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง หรือแล้งซ้ำซากมากกว่าทุกพื้นที่ของอำเภอวังทรายพูน มีลำคลองธรรมชาติสายหลัก ไหลผ่าน 2 สาย สายย่อยสาขา 9 สาย รวมความยาว 60.93 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
 • ทิศเหนือ           ติดต่อกับ             ตำบลสายคำโห้     อ.เมืองพิจิตร
 • ทิศใต้               ติดต่อกับ             ตำบลหนองพยอม  อ.ตะพานหิน
 • ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ             ตำบลหนองพระ     อ.วังทรายพูน
 • ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ             ตำบลหัวดง          อ.เมืองพิจิตร
ประชากร

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 336 355 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,115 1,132 อายุ 18 – 60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 303 214 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 1,754 1,701 รวมทั้งสิ้น 3,455 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
 1  หนองปล้อง 344 373  717 200
 2 หนองกระทุ่ม 121 125  246 75
 3 คลองน้อย 284 285  569 166
 4 เขาพนมกาว 193 191  384 117
5 บ้านหนองนกยาง 111 108  219 73
6 คลองคต 253 243  496 170
7 ตลาดใหม่ 122 147  269 106
8 หนองจิกเภา 55 67  122 48
9 โคกขวาง 88 88 176 46
10 หนองโสน 129 126  255 78
รวมทั้งหมด 1,701 1,754 1,079

 

ด้านการเมือง การปกครอง

คณะผู้บริหาร : คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประกอบไปด้วย

 • นายกเทศมนตรี                   จำนวน   1 คน
 • รองนายกเทศมนตรี             จำนวน  2 คน
 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี     จำนวน  1 คน
 • เลขานุการนายกเทศมนตรี   จำนวน  1 คน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของตำบลหนองปล้อง ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่ กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฏหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย / สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี / วางระเบียบเพื่อให้ งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย / รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ / ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและกฏหมายอื่น

รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง มีหน้าที่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนด
สภาเทศบาลตำบล : สภาเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประกอบไปด้วย

 • ประธานสภา                  จำนวน   1 คน
 • รองประธานสภา            จำนวน  1 คน
 • สมาชิกสภาเทศบาล     จำนวน  8 คน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล้อง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งของตำบลหนองปล้อง โดยแบ่งเขตเลืองตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมเป็น 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่ ดำเนินงานกิจการสภาเทศบาลโดยการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ตามกำหนดสมัย ประชุมประจำปี (สมัยสามัญ 4 สมัย ตามสภากำหนด,วิสามัญ ตามความจำเป็น) / พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย / พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม / พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติต่างๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาล / พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม / ตั้งกระทู้ถามเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร / เสนอญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นหรือญัตติร่างข้อบัญญัติ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณามีมติ / เป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาลตามที่สภามีมติ / นำปัญหาความต้องการ ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนไปประชุมปรึกษาหารือในสภาเทศบาล

แบ่งเขตการปกครอง

ตำบลหนองปล้อง แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่ ดังนี้

 • หมู่ 1  บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 2  บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 3  บ้านคลองน้อย ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 4  บ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 5  บ้านหนองนกยาง ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 6  บ้านคลองคต ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 7  บ้านตลาดใหม่ ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 8  บ้านหนองจิกเภา ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 9  บ้านโคกขวาง  ตำบลหนองปล้อง
 • หมู่ 10  บ้านหนองโสน  ตำบลหนองปล้อง

เขตการเลือกตั้ง : เทศบาลตำบลหนองปล้อง แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย

 • หมู่ที่ 1  บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 3  บ้านคลองน้อย ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 5  บ้านหนองนกยาง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองโสน ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย

 • หมู่ที่ 2  บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 4  บ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 6  บ้านคลองคต ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 7  บ้านตลาดใหม่ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 8  บ้านหนองจิกเภา ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • หมู่ที่ 9  บ้านโคกขวาง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและบริหาร เทศบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การติดตามและประเมินผล ฯลฯ ได้ให้มีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน หรือตัวแทนชุมชนและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนั้นได้มีส่วนร่วมและทำหน้าที่จริง โดยการมีส่วนร่วมและทำหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  การส่งเสริมการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ทั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เทศบาลจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์  ซึ่งที่ผ่านมาการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนอยู่ในระดับสูง  การมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมส่วนรวมและสังคมประชาชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมดีมาก