ข้อมูลสภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 1 ปัจจุบันมีโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
 • โรงเรียนหนองจิกเภา
 • โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
 • โรงเรียนหนองปลาหมอมิตรภาพ ที่ 215

โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปล้อง
สาธารณสุข

เทศบาลตำบลหนองปล้อง มีสถานบริการด้านสาธารณสุขตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำ  จำนวน 2 คน
ตำบลหนองปล้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)จำนวน 124 คน สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรกคือ

 • อันดับ 1 โรคระบบหายใจ(ไข้หวัด/เจ็บคอ)
 • อันดับ 2 โรคระบบไหลเวียนเลือด(ความดัน)
 • อันดับ 3 โรคจากการตรวจทางคลินิก(วิงเวียน/อ่อนเพลีย)
 • อันดับ 4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซั่ม(เบาหวาน/ไขมัน)
 • อันดับ 5 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม(ปวดข้อ/กล้ามเนื้อ)
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 • บ้านผู้ยากไร้ในปัจจุบัน        จำนวน     5 หลัง
 • ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          จำนวน  539 ราย
 • เงินสงเคราะห์ผู้พิการ          จำนวน  115  ราย
 • สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์     จำนวน      7  ราย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อม จำนวน 2 นาย
 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 1 แห่ง มีสมาชิก อปพร.จำนวน 30 นาย
 • โคมไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยก ทางโค้ง จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม จำนวน 70 จุด
 • เทศบาลมีรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 คัน และมีถังน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถัง
 • หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองปล้อง มีรถ EMS 1 คัน เจ้าหน้าที่ 6 นาย
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา : การนับถือศาสนาของประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน 4 วัด

 • วัดหนองปล้อง          ตั้งอยู่ หมู่1 บ้านหนองปล้อง
 • วัดมุจลินทาราม        ตั้งอยู่ หมู่8 บ้านหนองจิกเภา
 • วัดใหม่สามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ หมู่3 บ้านคลองน้อย
 • วัดเกาะแก้ว               ตั้งอยู่ หมู่6 บ้านคลองคต

ประเพณีและงานประจำปี

 • ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน           ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 • ประเพณีทำบุญกลางบ้าน         ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม
 • ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อภูมรินทร์   ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม
 • ประเพณีวังสงกรานต์                ประมาณเดือน เมษายน
 • ประเพณีลอยกระทง                  ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา          ประมาณเดือน กรกฎาคม
 • ประเพณีตักบาตรเทโว              ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน