ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายบัญชา   สุทธิประภา

นายกเทศมนตรี ต.หนองปล้อง

นายณรงค์   มีมากบาง

 รองนายกเทศมนตรี

นางประยูร   อารีเอื้อ

 รองนายกเทศมนตรี

นายเสกสรรค์   มูลไทย

 เลขาฯ นายกเทศมนตรี

นายผัด จันตะเรือง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี