บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

เทศบาลตำบลหนองปล้อง มีถนนในเขตตำบลหนองปล้อง ดังนี้

  • ถนนลาดยาง                       จำนวน 5 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จำนวน 27 สาย
  • ถนนลูกรัง                            จำนวน 20 สาย


 

การไฟฟ้า

การบริการกระแสไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ครอบคลุมครัวเรือนประชากรทั้งตำบล การใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน 100 %

การประปา

ตำบลหนองปล้อง มีน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นบางส่วน และบางส่วนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นประปาผิวดิน การประปาส่วนภูมิภาคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

การโทรคมนาคม

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร ส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการใช้เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  • ฝาย ทรบ.            24 แห่ง
  • สระน้ำ/บ่อน้ำ      47 แห่ง