ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง
 1. การบริหารทรัพยากรดินและน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข็มแข็งยั่งยืน
 3. การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 4. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทางการบริหารและบริการสู่สากล
 5. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
 2. ประชาชนได้รับการศึกษา รู้จักบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด
 1. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20
 3. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5
 4. ประชาชนได้รับการศึกษาร้อยละ 100
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
 6. การบริหารงานของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 60
ค่าเป้าหมาย
 1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
 2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
 1. ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงเส้นทางการคมนาคม ระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการ อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมพื้นที่
 2. ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุง พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้เพียงพอ
 3. ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การเสริมสร้างสุขภาพ สุขอนามัยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 4. ดำเนินการจัดการดูแล รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
 5. ดำเนินการให้ความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน สร้างสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 6. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 7. ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมอาชีพ
 8. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาความรู้ และการศึกษาชุมชน
 9. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การบริการประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการดำเนินงานร่วมกับองค์กรอื่นตามอำนาจหน้าที่
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 1. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
 2. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 5. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม