ระบบเศรษฐกิจ

รายได้ของประชากร

รายได้หลักของประชากรมาจากการทำเกษตรกรรม เพราะประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีอาชีพทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีไร่ นา เป็นของตนเอง มีการใช้แรงงานคนและเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต เกษตรกรมักประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิตที่มีต้นทุนสูง ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย

ประกอบอาชีพ
 • ทำนา                    38.59%
 • ทำไร่                    0.15%
 • รับจ้าง                   22.66%
 • ค้าขาย                   3.05%
 • นักเรียนนักศึกษา  24.49%
 • รับราชการ              1.27%
 • ไม่มีอาชีพ              8.66%
 • อื่นๆ                        0.46%

การอุตสาหกรรม
 • โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า           1 แห่ง
 • อาคารคัดแยกผลไม้             1 แห่ง
 • โรงสีชุมชน                           3 แห่ง
 • อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การเย็บผ้าโหล การจักสาน การเลี้ยงสัตว์
การพาณิชย์
 • วิสาหกิจชุมชน                      1 แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป                       39 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ         2 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหมุน                2 แห่ง
 • ตลาดนัดซื้อขายทั่วไป         3 แห่ง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลด้านการเกษตร: การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตำบลหนองปล้อง

 • หมู่ 1  บ้านหนองปล้อง          170 ราย
 • หมู่ 2  บ้านหนองกระทุ่ม          52 ราย
 • หมู่ 3  บ้านคลองน้อย              88 ราย
 • หมู่ 4  บ้านเขาพนมกาว           72 ราย
 • หมู่ 5  บ้านหนองนกยาง          76 ราย
 • หมู่ 6  บ้านคลองคต               161 ราย
 • หมู่ 7  บ้านตลาดใหม่               51 ราย
 • หมู่ 8  บ้านหนองจิกเภา           31 ราย
 • หมู่ 9  บ้านโคกขวาง                40 ราย
 • หมู่ 10  บ้านหนองโสน             52 ราย
ข้อมูลด้านแห่งน้ำ
 • คลองธรรมชาติสายหลัก       2 สาย
 • คลองธรรมชาติสาขาย่อย     11 สาย
 • อ่างเก็บน้ำธรรมชาติ               4 แห่ง
 • สระน้ำ / บ่อน้ำขุดใหม่          47 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน : สภาพของดินในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น นาข้าว ไร่อ้อย แก่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ดินและน้ำปนเปื้อนสารเคมีเป็นอันตรายแก่ประชาชนเอง ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลาย

ทรัพยากรป่าไม้

เทศบาลตำบลหนองปล้อง มีทรัพยากรป่าไม้ คือ เขาพนมกาว

วัดเขาพนมกาว
สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น จึงไม่มีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีมลพิษจากฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนที่ตั้งบริเวณถนนสายที่เป็นทางลูกรังในช่วงฤดูแล้ง และผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเผาฟางข้าวในบางช่วงฤดูกาล

การกำจัดขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้องปริมาณขยะยังมีไม่มากนัก เนืองจากเป็นชุมชนชนบท จึงยังไม่มีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีแต่เพียงการจัดหาที่ทิ้งขยะชุมชน แล้วชุมชนจัดการขยะกันเอง ซึ่งโดยทั่วไปชุมชนมักจัดการขยะด้วยการเผาในที่โล่งแจ้ง