สมาชิกสภา

นายประดิษฐ์   พรจตุรัส

ประธานสภาเทศบาล ต.หนองปล้อง

นายสุ่ม   มรรยาท

 รองประธานสภาเทศบาล

นายปาน   เสือปรางค์

เลขาฯ สภาเทศบาล

นายปนม   คำภิลานนท์

 สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมหอม   นิลใจพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเชิด เพ็ชรประยูร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์ ชัยโชติ

 สมาชิกสภาเทศบาล

 นายสุชาติ วงษ์สุรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ เยาวะชัย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนนท์ กุดั่น

 สมาชิกสภาเทศบาล