สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง

 

 นายยุทธการ  ตุนก

ปลัดเทศบาล ต.หนองปล้อง

 นางบุษรา  สามัญเขตกิจ

รองปลัดเทศบาล ต.หนองปล้อง

บุคลากร

นายพิสิฐ   บุญสุขใส

หัวหน้าสำนักปลัด

นายตัณติกร เหล่าพร

 เจ้าพนักงานทะเบียน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณุสุข

นางกัลยาพร    ทองดอนน้อย

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักปลัด

นายกิตติ   เพชรไทย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

น.ส.เบญจพร   จันตะเรือง

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางอรพิณ   จันทวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางทักษอร    อิ่มสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพัฒน์    ศรีประสิทธิ์

จ้างเหมาบริการ

(ว่าง) 

จ้างเหมาบริการ

นายจำนงค์    ทิพย์สุวรรณ์

จ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ

นายสมชาย   แตงอ่อน

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

นายเอกลักษณ์    รักษาแดน

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

นายวันชัย    จำปาไทย

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

นายนภดล    โตไกรลักษณ์

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

นายอุเทน   ขนทา

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

นายอานนท์    ละมั่งทอง

ศูนย์กู้ชีพ ทต.หนองปล้อง

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
 • งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
 • งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 • งานข้อมูลเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
 • งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย
 1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
 • งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 • งานประสานโครงการฝึกอบรม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
 • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
 • งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 • งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานกฎหมายและคดี
 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้งานอำนวยการ
 • งานป้องกันสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
 • งานกู้ภัย
 • งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
 • งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
 • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาเทศบาล
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
 • งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. สำนักปลัด(งานสาธารณสุข)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ รักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ประกอบด้วย
–  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

 1. งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 • งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
 • งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานรักษาความสะอาด
 • งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
 • งานกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • งานท่อระบายน้ำ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานอนามัยแม่และเด็ก
 • งานวางแผนครอบครัว
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานสัตวแพทย์
 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
 • งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์
 • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านและงานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย