ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์…การชำระภาษี. ประจำปี พ.ศ.2562….
ภาษีบำรุงท้องที่…ยื่นแบบประเมินภายในเดือนมกราคม …ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน. ของทุกปี…
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน. ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี…ชำระภายใน30วันนับแต่วันถัดที่ได้รับการแจ้งประเมิน…
ภาษีป้ายยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม(ป้ายติดตั้งใหม่ยื่นแบบภายใน15วัน). ชำระเงินภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน…..
ตารางออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่หนังสือออกจะแจ้งให้ทราบทั่วกันนะค่ะ…

Comments

comments