การดำเนินการการป้องกันการทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 61

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 61 – Copy

รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริค ปี 63 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ปี 62 รอบ 12 เดือน

 

Comments

comments