ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.3 สายซอย 8

ประกาศ

บันทึกขออนุมัติราคากลาง

แบบสรุปรายการงานก่อสร้างทาง

แบบ

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

รายละเอียดการคำนวนค่างาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

และค่าดำเนินการ

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อม

ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อฯ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อฯ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

factor f

ราคาน้ำมัน

ราคาสินค้าเฉลี่ย

แบบ บก.01

ร่างขอบเขตงาน

Comments

comments