ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ประกาศ

บันทึกขอความเห็นชอบ

ร่างขอบเขตงาน แบบ

มาตรฐานงาน

แบบ บก.01

แบบฟอร์มสรุปราคากลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

factor f

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น

ค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าขนส่งวัสดุฯ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (ไม่เกิน 47 ตัน)

ตารางแสดงวงเงิน แบบสรุปราคากลางานก่อสร้างทาง

ราคาน้ำมัน

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

บันทึกราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร

Comments

comments