ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกาศอิเล็คทรอนิกส์ (e bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตงาน

แบบ

มาตรฐานงาน

แบบสรุปราคากลางานก่อสร้างทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

factor f

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น

ค่าขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ค่าขนส่งวัสดุฯ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (ไม่เกิน 47 ตัน)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมัน ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

บันทึกราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร

แบบฟอร์มสรุปราคากลาง

Comments

comments