การป้องกันการทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 61

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

Comments

comments