อบรมนวัตกรรมทางสังคม

#กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรมนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่
ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองปล้อง

Comments

comments