12 สิงหาคม

เนื่องในศุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่
อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้าน
และงานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานอาชีพ มีรายได้
มีสุขภาพดี และมีความมั่นคงในครอบครัว น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา
เอื้ออาทรต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ได้นำพาความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นที่ประจักษ์ประทับใจ
และได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าของพสกนิกรไทยทั้งมวล

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช
โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรชัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเกริกไกรไพศาล
ทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายประจบ  อิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองปล้อง

 

Comments

comments