การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองปล้อง โดยกองยุทธศาสตร์ฯ  จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (จัดทำประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองปล้อง

Comments

comments