คู่มือประชาชน

สถานที่ติดต่อราชการ 

อาคารเทศบาลตำบลหนองปล้อง (ชั้น 1)

ม.7 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 056-030267 , 087-8485989

 

รายละเอียดการเข้ารับการบริการ (ไฟล์ PDF)

รายละเอียดการเข้ารับการบริการ (ไฟล์ PDF)

 

รายละเอียดการเข้ารับการบริการ (เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ)

1.) การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
2.) การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
3.) การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร
4.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
5.) การขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
6.) การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
7.) การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

(ไฟล์ PDF)