หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
Nongplong Subdistrict Municipality
 
 
News
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของท่านเนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงของท่านได้ที่สำนักปลัดเทศบาลภายในเดือนสิงหาคม 2565
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.2/ว 4670 ลว. 1 ธันวาคม 2 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4690 ลว 2 ธ.ค.65 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบบูรณาการ (พจ 0023.3/ว 4890 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65 มอบหมายอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.4/ว 4862 ลว 2 ธ.ค. 65 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.4/ว 4683 ลว 2 ธ.ค. 65 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4676 ลว 1 ธ.ค.65 แจ้งเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร (พจ 0023.3/ว 4676 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4662 ลว 1 ธ.ค.65 ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-2565 (พจ 0023.3/ว 4662 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4661 ลว 1 ธ.ค.65 การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (พจ 0023.3/ว 4661 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4660 ลว 1 ธ.ค.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พจ 0023.3/ว 4660 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4663 ลว 1 ธ.ค.65 การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) (พจ 0023.3/ว 4663 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/13701 ลว 1 ธ.ค.65 การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/13701 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4667 ลว 1 ธ.ค.65 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 4667 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ 13682 ลว 1 ธ.ค.65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ 13692 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4652 ลว 1 ธ.ค.65 ขยายเวลาการประกวด สุดยอดอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครบร้อยละ 100 (พจ 0023.3/ว 4652 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4651 ลว 1 ธ.ค.65 ขยายกไหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว 4651 ลว 1 ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4647 ลว 30 พ.ย.65 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับก่อวร้าง/ปรับปรุงถนน (พจ 0023.3/ว 4647 ลว 30 พ.ย.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4646 ลว 30 พ.ย.65 รางคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (พจ 0023.3/ว 4646 ลว 30 พ.ย.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 4653 ลว 1 ธ.ค. 65 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565 ลว 1 ธ.ค. 65  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 970
 
 
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 185,693 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10